รุกฝึกช่างดันไทยศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารทะเล

กพร. รับลูก ครม. สัญจร มุ่งฝึกทักษะช่างแมคคาทรอนิกส์ ดันไทยให้เป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมอาหารทะเล เมื่อวันที่ 6 มี.ค. นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พล.ต.อ. อดุลย์  แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ลงพื้นที่จ.สมุทรสาคร เพชรบุรี   เพื่อเยี่ยมชมมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพแรงงาน ต.บางหญ้าแพรก และเยี่ยมชมบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ต.ท่าทราย

เพื่อรับฟังบรรยายสรุปศูนย์กลางอาหารทะเล (Hub of Seafood) รวมถึงการรับฟังผลการดำเนินงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพื่อออกใบรับรองสินค้าประมง ของศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง พร้อมพบปะพนักงานและแรงงานของบริษัท นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร ต.มหาชัย พร้อมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ ชมการสาธิตระบบฐานข้อมูลการสแกนม่านตา และระบบระบุตำแหน่งเรือประมงไทย พร้อมพบปะแรงงานประมงและประชาชนในพื้นที่ ได้รับฟังข้อเสนอแนะ และการรายงานผลการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และเพชรบุรี ทำให้ทราบถึงความต้องการแรงงานที่มีทักษะความรู้การควบคุมเครื่องจักรกลด้วยไฟฟ้า. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews